Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ważnym dokumentem związanym z przygotowaniem do budowy domu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. MPZP jest uchwalany przez radę miasta lub gminy. Określa on przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu czyli zawiera podstawowe informacje na temat tego co można, a czego nie można budować na działkach zlokalizowanych na terenie gminy. 

Zanim rozpoczniesz budowę czy wybierzesz projekt domu, według którego będziesz budował swoją nieruchomość, musisz zwrócić uwagę na wytyczne, jakie obowiązują na danym terenie. Działka budowlana być może jest objęta zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan nie został uchwalony, musisz wnioskować o wydanie warunków zabudowy dla twojej posesji.

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 

W skład każdego takiego dokumentu wchodzą dwie części – opisowa i graficzna. Z części opisowej dowiesz się, jakie są warunki przeznaczenia terenu i związane z tym ograniczenia. Natomiast część graficzna obejmuje mapy obszarów przeznaczonych do zabudowy, a także drogi, tereny zielone i usługowe oraz inne.

Główną częścią planu jest tekst uchwały, a część graficzna MPZP jest tylko dodatkiem i obejmuje rysunek wykonywany na kopii mapy zasadniczej. W przypadku, gdy takiej mapy nie ma, dopuszcza się stosowanie map katastralnych. Możliwe jest też zastosowanie w określonych przypadkach mapy w innej skali.

Warto pamiętać, że plan może przybierać formę ogólnego dokumentu lub zawierać szczegółowe informacje, które mogą określać:

 • minimalne powierzchnie nowo podzielonych działek budowlanych, na których można postawić nieruchomość;
 • przeznaczenie terenu konkretnej działki;
 • zasady usytuowania obiektów na działce (np. możliwości lokalizowania domu jednorodzinnego przy granicy działki lub usytuowanie budynku względem drogi);
 • kolorystykę elewacji budynków na danych terenach, a nawet zakaz używania niektórych materiałów wykończeniowych;
 • zasady kształtowania dachów (dotyczy to ich geometrii, materiałów pokryć, a nawet ich koloru);
 • rodzaje mediów (np. kanalizacji);
 • zasady kształtowania zieleni, które mają pomóc w ochronie środowiska naturalnego;
 • planowany przebieg dróg, ścieżek rowerowych i innych prac budowlanych, których tereny będą przeznaczone do realizacji celów publicznych.

Dzięki odpowiedniej analizie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można łatwo ocenić, na ile budowa wymarzonego domu będzie możliwa i opłacalna na wybranym prze nas terenie.

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 

Właściwie jest to uchwała podejmowana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Za sporządzenie planu miejscowego odpowiedzialni są odpowiednio:

 • wójt – w gminach wiejskich;
 • burmistrz – w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich, w miastach liczących poniżej 100 000 mieszkańców;
 • prezydent miasta – w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub będących siedzibą województwa przed 1 stycznia 1999 roku.

Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Znajdziesz go nie tylko na stronach internetowych urzędów miasta lub gmin, w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostępny jest on również w:

 • systemie informacji przestrzennej;
 • w urzędzie miasta lub gminy – MPZP są w działach, które zajmują się planowaniem   przestrzennym w gminie, a także jako uchwały dostępne są w komórkach organizacyjnych obsługujących radę gminy;
 • w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu – znajdziesz je w działach, które wydają pozwolenia na budowę, ponieważ gminy zobowiązane są przekazywać je starostom;
 • w dziennikach wojewódzkich obejmujących terytorium miasta lub gminy, której dotyczy plan.

Możesz też złożyć wniosek do gminy czy miasta o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki, gdzie chcesz się budować, możesz złożyć wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego. Co ciekawe, taka usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty poniesiesz tylko wtedy, gdy realizacja będzie wymagała uczestnictwa pełnomocnika.

W przypadku, gdy dla twojej działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jest on niezbędny do przeprowadzenia inwestycji, możesz wnioskować o jego uchwalenie lub zmianę. Do urzędu miasta lub gminy trzeba wówczas złożyć wniosek o uchwalenie czy zmianę planu miejscowego. We wniosku konieczne jest wpisanie podstawowych informacje, które obejmują:

 • dane jako wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedzibę firmy i jej nazwę;
 • dane adresowe i geodezyjne nieruchomości do objęcia jej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zmianą owego planu;
 • podstawowe parametry inwestycji, którą planujesz lub zakres wnioskowanych zmian.

Na podstawie wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta oceni, czy należy rzeczywiście przystąpić do sporządzenia planu i czy wniosek był zgodny ze studium.

Ile czeka się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Najczęściej procedura uchwalenia planu jest długotrwała. Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku zależy od stopnia skomplikowania planu i wielkości terenu objętego planem. Trzeba liczyć się z tym, że na plan można poczekać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Join The Discussion

Compare listings

Compare